top of page

 

 

AREÁL BLATCE

Autoři projektu: Marek Kopeć, Žofie Raimanová, Eliška Kosová, Václav Odvárka

Místo projektu: Blatce 

Rok projektu: 2022

Plocha pozemků: 3109 m2

Zpracované fáze návrhu: studie

Návrh vychází z charakteru a objemů zástavby v místě. Cílem je znovuoživení místa a současně zachování genia loci a opětovné zapojení do obce. V místě původních objektů je navržena nová zástavba. Nové objekty jsou navrženy v půdorysných stopách původních objektů a v rámci stejných objemů. Navrženo je celkem 8 rodinných domů, každý s vlastní zahradou. 6 rodinných domů je navrženo jako novostavba a dva vznikají rozdělením vily na dvě samostatné části. Mezi domy vzniká sdílený veřejný prostor, který je volně přístupný i pro ostatní obyvatele obce a umožňuje průchod skrz areál na cestu vedoucí severně nad areálem, tak jak tomu bylo v minulosti.

Výstavbou rodinných domů dojde ke zvýšení počtu obyvatel obce, což je vzhledem k dřívějším poklesům žádoucí. Zpevněné povrchy prostranství budou řešeny jako zasakovací plochy (dlažby se širokými spárami, zatravněné dlažby, štěrkový trávník apod). Budou použita udržitelná opatření pro hospodaření s dešťovou vodou. Na pozemku bude vybudována kořenová čistička odpadních vod.


V souvislosti s výstavbou je navržena i nová parcelace, která k jednotlivým rodinným domům a k vile vymezuje dostatečně velké soukromé zahrady. Poloveřejný prostor mezi domy, který zajišťuje přístup ke všem objektům, je sdílenou parcelou. Původních zdi na hranici pozemku zůstanou alespoň částečně zachovány jako vymezení hranice zahrady. 

bottom of page