top of page

 

 

Nový jednokolejný most a železniční zastávka Výtoň

Autoři projektu: Petr Tej, Marek Kopeć, Ian Firth, Andreas Galmarini, Steen Trojaborg, Eugen Brühwiler

Místo projektu: Praha - Výtoň

Rok projektu: 2020

Zpracované fáze návrhu: studie

Vizualizace: Mvize

Koncepce návrhu


Návrh počítá se zachováním oblouků stávajícího dvoukolejného mostu s nově navrženou mostovkou na základě koncepce prof. Bruhwilera podle českých norem a předpisů a zároveň přidává nový jednokolejný most vedle stávající struktury. Délka nového mostu ve střední části nad Vltavou je přibližně 220 m. Nový most je navržen jako spojitá ocelová konstrukce na betonových pilířích. Výška parapetního nosníku se pohybuje mezi 2,2 m ve středu rozpětí a 4,15 m nad podpěrou. Křivkou horní příruby je řetězovka. Celá konstrukce je navržena tak, že nové sloupy budou umístěny vedle stávajících , a má tedy stejné rozpětí jako stávající most. Základním cílem tohoto návrhu je navrhnout nový most co nejsubtilnější tak, aby nová struktura nebránila v pohledech na stávající most. Průřez mostu je navržen jako ocelový svařovaný
krabicový nosník. Most je navržen bez komplikovaných detailů s velmi dobrými parametry pro údržbu. Návrh mostu je podložen statickým i dynamickým posouzením navržené konstrukce.


Železniční stanice Výtoň je navržena se třemi nástupními hranami. Délka nástupišť je minimálně 220 m, šířka severního nástupiště je 6,15 m, šířka jižního nástupiště je 3 m. Nástupiště jsou propojena s úrovní ulice trojicí schodištˇ a dvojicí výtahů a zároveň plynule navazují na stávající mostní lávky. Důležitým impulzem pro návrh je urbanistický kontext místa, jeho lepší pěší propojení s významnými stavbami jako je Kovařovicova vila, historická budova nádraží Vyšehrad, Hodkův činžovní dům. Využití potenciálu výhledu na Pražský hrad a Vyšehrad.
Stávající kamenné oblouky budou využity pro zázemí cestujících a obchody. Přidáním jednokolejného mostu na severní straně vznikne v parteru krytý prostor, který nahradí přístřešky na nástupištích a zároveň bude sloužit jako přístřešek stanice tramvaje. Na východním konci stanice je navržen nový průchod mezi ulicemi Vnislavova a Svobodova. Velký potenciál mají úpravy Vnislavovy ulice, která je dnes pro chodce nepřístupná.


Dopravně-urbanistické (provozně-prostorové) řešení


Základním principem návrhu je minimalizace nutnosti výrazných úprav v městském parteru oproti současnému stavu. V rámci provádění stavby železnice je tak možné provést jen několik dílčích stavebních úprav se změnou organizace provozu a ostatní ponechat na později, nebo naopak provádět rozsáhlejší a nákladnější úpravy celého území. Podstatné změny se odehrávají na pravém břehu Vltavy v oblasti Výtoně.


Železniční doprava


Současné dvě koleje zůstávají v rámci úseku celého mostu prakticky ve stávající poloze a směrovým i výškovým vedením plně využívají historické konstrukce hlavního mostu i kamenná předpolí. Nová třetí kolej je umístěna na novém mostě severně od historického
mostu. K úpravám a zlepšení parametrů směrového vedení současných kolejí dochází až v návaznostech se zvětšením směrových oblouků v oblasti bývalého vyšehradského nádraží a v oblasti Smíchova.


Tramvajová doprava


Z hlediska vedení tramvajových tratí v uličních profilech je respektován současný stav, jedinou nezbytnou úpravou je úprava geometrie v západní části ulice Svobodova (mezi tramvajovým trojúhelníkem na Rašínově nábřeží a ulicí Vyšehradská) s ohledem na podpory nového mostu. Dvojice zastávek na Rašínově nábřeží je ponechána v současné poloze a délce na dvě soupravy s mírným rozšířením tramvajových ostrůvků. Dvojice zastávek ve Svobodově ulici (v současnosti občasných s nástupem z vozovky) je navržena v podobě mysu na dvě soupravy přímo u přístupů k železničním nástupištím a v opačném směru se širokým ostrůvkem na délku jedné soupravy.


Automobilová doprava


Základním principem je zachování průjezdnosti celého uzlu Výtoně pro automobilový provoz se snahou o celkové zjednodušení většiny vazeb oproti současnosti. Nejvýznamnější změnou je přeložení trasy průjezdu ze Svobodovy ulice mezi nábřežím a Vyšehradskou ve směru z centra do Vnislavovy a ve směru z Nuslí na jih do Libušiny. Dílčí úpravy se pak týkají délek a uspořádání řadicích pruhů či geometrie křižovatek,
které lze dále upravovat s ohledem na další dopravně-inženýrské prověřování, včetně návrhu řešení světelných křižovatek. Z hlediska dopravy v klidu je možné v lokalitě Výtoně zachovat srovnatelnou bilanci počtu míst v uličních profilech. V západní části Vnislavovy ulice je kolmé stání nahrazeno podélným, jehož část by měla sloužit jako rychlootáčkové, resp. v režimu K+R. V rámci úprav Vnislavovy ulice mezi Vyšehradskou a Přemyslovou je pak možné při severní straně zřídit pás podélného stání.

bottom of page